Notulen ALV 22-04-2013

Conceptnotulen
Algemene Ledenvergadering HBZ d.d. 22 april 2013


Aanwezig van het bestuur:
Gosse de Jong, Rien Houwers, Dick Roose, Ben Meijer, Joyce van Haperen, Peter Cruijff en Anja van den Hoff
Overige aanwezigen: F.G. van den Broek, M. Dirkzwager, S. Dirkzwager,
C. van Esch, J.M. den Hartog, L. Hessing, E. van Hilten, , K. Kriek, Ch. van Raaij,
I. Rikkers, W.F. de Vries, A. Wolthuis, T. Zwaagstra, Jeanet Huijgen (notulist)
Met kennisgeving afwezig: V. Borgerding, Mevr. Jansen-Van Doorn, A. Lichtenaar

 1. Opening
  Gosse opent de vergadering en heet iedereen welkom. Gosse vertelt dat het een roerig jaar is geweest. Gosse is er een aantal maanden uit geweest in verband met gezondheidsproblemen. In deze periode is Gosse vervangen door Rien Houwers, de vice-voorzitter.

 2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde
  De bestuursleden worden voorgesteld. dit zijn: Gosse de Jong, voorzitter,
  Rien Houwers, vice-voorzitter, Ben Meijer, secretaris, Anja van den Hoff, penningmeester, Joyce van Haperen en Peter Cruijff.
  Er zijn geen nieuwe bestuursleden ter benoeming.
  Er zijn geen wijzigingen in de taakstelling van het bestuur.
  Het ledenaantal is gestegen van 312 naar 351 leden. Woonpalet heeft 1900 woningen. Opgemerkt wordt dat ook de belangstelling van jongeren getrokken moet worden. Rien Houwers geeft aan dat dit heel lastig is, jongeren hebben hier geen belangstelling voor.

 3. Mededelingen en ingekomen stukken
  Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

 4. Goedkeuring van het conceptverslag van de ALV van 23 april 2012
  Mevrouw Van Hilten vraagt naar aanleiding van bladzijde 4 waarom de vergoeding voor de bestuursleden 25 euro per maand is. Zij vindt dit een vrij hoog bedrag. Onder dit bedrag vallen alle onkosten, dus ook de reiskosten. Dit zal hier bij gezet worden.
  Wat betreft de vergoeding van Woonpalet, hier is een wettelijk maximaal bedrag vastgesteld van € 5,25 per woning wat Woonpalet mag uitbetalen aan HBZ. Woonpalet is verder zelf vrij om de hoogte van dit bedrag te bepalen. Als HBZ geld tekort komt kan er altijd aan Woonpalet gevraagd worden om een extra bijdrage.
  Gevraagd wordt of er een commissie is waar een geschil neergelegd kan worden waarbij de uitspraak bindend is. Rien geeft aan dat de Woonbond advies kan geven, hier moet je wel lid van zijn. Verder kan de huurcommissie een uitspraak doen. Echter als deze een uitspraak doet waar de verhuurder het niet mee eens is, zal de zaak voor de rechter komen.
  Woonpalet heeft ook een klachtencommissie. Op de website van Woonpalet staat waar deze commissie te vinden is, dit is een onafhankelijke commissie van Woonpalet. HBZ zal dit ook op de site van HBZ zetten.
  Er zijn geen opmerkingen op het verslag, het verslag wordt vastgesteld.

 1. Jaarverslag 2012
  Ben Meijer geeft een toelichting op het secretarieel jaarverslag van 2012.
  De invulling van de samenwerking met de bewonerscommissies moet nog ingevuld worden.
  HBZ is momenteel bezig met een onderzoek naar de energielabels. Dit om te kijken of het label klopt met het label waarin de woning is ingedeeld. Dit heeft namelijk ook consequenties voor de huren.
  In 2011 is gezegd dat Woonpalet een gemiddeld energielabel heeft van B. Later bleek dat zij dit pas in 2020 zullen bereiken.

Het politiekeurmerk is ook besproken in 2012. Elke woning van Woonpalet heeft sloten met een politiekeurmerk. Dit houdt niet in dat je een certificaat krijgt. Hiervoor moeten er een aantal dingen meer gedaan worden. Voor het totale pakket kan je een politiekeurmerk krijgen. De extra aanpassingen worden echter niet door Woonpalet gedaan.
Mevrouw Van Hilten heeft een aantal jaren geleden een officieel certificaat politiekeurmerk gekregen. Zij geeft aan dat de aanpassingen door Woonpalet gedaan zijn en dat zij hier een aantal euro per maand voor betaald. Zij krijgt vanwege dit certificaat korting op haar verzekering.
HBZ is hierover in gesprek met Woonpalet om hen een aantal zaken aan te laten passen zodat huurders een politiekeurmerk kunnen krijgen.
De heer V.d. Broek vraagt hoe het zit in de Sfinx. Zij hebben rookmelders gekregen en hebben buitenverlichting. Gosse adviseert hem dit bij Woonpalet te vragen. Van Kleef geeft het certificaat af.
Peter Cruijff adviseert om als bewonerscommissie het certificaat aan te vragen. Peter wil graag van de verschillende complexen horen wat er eventueel nog zou moeten gebeuren om het certificaat te kunnen krijgen.
Mevrouw Rikkers zal dit voor Oudaen aanvragen. Ook zal iemand dit voor Kruidenborg doen.

Rien Houwers is bij Woonpalet geweest om te kijken hoe de toewijzing van de woningen gaat. Mensen schrijven in voor een woning. Dit wordt buiten Zeewolde in een computer opgeslagen. Op dinsdagmiddag om 12.00 uur is de inschrijving afgelopen en gaat de computer zoeken en vergelijken. De ingeschrevene moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Op een gegeven moment komt degene er uit die het beste aan alles voldaan heeft. Woonpalet gaat in haar systeem kijken of de gegevens die bij Woonpalet aangeleverd zijn correct zijn. Het kan dat de gegevens niet correct zijn bij Woonpalet waardoor iemand van de eerste plaats afgehaald wordt en naar de onderkant van de lijst gaat.
Mevrouw Wolthuis vertelt dat er in haar buurt huizen worden verhuurd aan mensen die net onder grens zitten voor de sociale woningbouw. Volgens de wet mag er pas na een jaar samengewoond worden in zo’n woning. Toch gebeurd het vaak dat er al heel snel iemand bij intrekt. Deze mensen zouden eigenlijk in een andere woning moeten gaan wonen.

Peter Cruijff meldt dat HBZ geen klachtenverenging is. HBZ wil pas ergens wat mee doen als er een en ander op papier staat. Als er klachten zijn over bijvoorbeeld de huismeester deze dan graag op papier zetten.
De klachten van de Sfinx zijn bij Woonpalet neergelegd.
De heer Kriek geeft aan dat er bij hem problemen altijd goed worden opgelost door Woonpalet.
Bij de keukenrenovatie is in het verleden een en ander misgegaan. Voor en tijdens de verbouwing van de badkamers is ook veel fout gegaan. Wel heeft HBZ hier bovenop gezeten en zijn er diverse gesprekken geweest.
Op het moment van renoveren bleek dat de gemeente geen toestemming had gegeven om de noodvoorzieningen aan te sluiten op het riool. Het PGB-gebouwtje kwam leeg en daar zijn toen douches en wasmachines ed geplaatst.
Mevrouw Van Hilten vraagt of de planning wel goed was van de verbouwingen. De planning was goed en dit had zeker niet in een kortere tijd gekund.
Woonpalet heeft nu een asbestrenovatie gepland. HBZ is nu ver van te voren uitgenodigd door Woonpalet.
De heer Kriek vraagt hoeveel jaar na de oplevering een renovatie wordt gedaan, is hier een vaste termijn voor? Hier is inderdaad en vast schema voor.
In 2012 is er een huurverhoging geweest van 5%. Voor 2013 is er nu een huurverhoging gepland van 4%. Rien adviseert om de brief van Woonpalet over de huurverhoging heel goed te lezen. Als er in de situatie iets is gewijzigd, bijv. in het inkomen, kan er meteen protest aangetekend worden.
Mogelijk is er een oplossing te vinden. De belastingdienst gebruikt gegevens van 2011. Woonpalet gaat met de klachten naar de huurcommissie.
Mevrouw Dirkzwager vraagt of de bewonerscommissie van de Terp hier ook van op de hoogte wordt gebracht. Er is niemand van deze bewonerscommissie aanwezig, wel hebben zij rechtstreeks contact met Woonpalet.
Mevrouw Dirkzwager vraagt of er een bepaling is hoe lang een bewonerscommissie actief mag zijn in een complex. Hier is geen bepaling voor.
Gosse roept op om zaken die betrekking hebben op de gemeente door te geven zodat dit meegenomen kan worden naar de gemeente.
De heer Kriek geeft aan dat hij woningen mist waarbij een gezin naast een kleine eenheid kan wonen zodat een vader of moeder verzorgd kan worden.
Peter Cruijff meldt dat het plan Seawold een tijd geleden gelanceerd is en in dit plan wordt hierin voorzien. Er is alleen momenteel nog geen financiering voor.
Mevrouw Wolthuis vraagt of er al iets bekend is over de uitbreiding van de Sfinx. Rien geeft aan dat dit al in de krant heeft gestaan.

 1. Financieel jaarverslag
  Gevraagd wordt naar de vorderingen die er nog waren op een bestuurslid. Gelukkig is alles uiteindelijk door bemiddeling teruggekregen. Wel zijn er advocaatkosten geweest. Deze kosten zijn bij de bestuurskosten geboekt, vandaar ook dat deze kosten zijn overschreden.
  De heer Kriek vraagt of leden hoofdelijk aansprakelijk zijn bij tekorten. Dit is niet het geval.

 2. Begroting 2013
  Gevraagd wordt wat er bedoeld wordt met cursussen. De Woonbond organiseert voor al haar leden cursussen over bijv. huurbeleid, veranderingen in de huurwet etc. Via de secretaris worden deze cursussen aangeboden waarop ingeschreven kan worden. Deze cursussen zijn ter ondersteuning om te kunnen adviseren richting de leden.
  Er wordt nog nagedacht over het lidmaatschap van de Woonbond. De contributie is erg hoog bij een collectief lidmaatschap.

 1. Verslag kascommissie
  De kas is gecontroleerd door de heer Rikkers en de heer Roose.
  De heer Steenmeijer bleek verhuisd te zijn en was niet bereikbaar.
  Verhuizingen moeten altijd doorgegeven worden aan HBZ.
  De kascommissie heeft de boekhouding 2012 akkoord bevonden.

 1. Benoeming nieuwe leden kascommissie
  Aan de aanwezigen wordt gevraagd wie er volgend jaar de kascommissie willen bezetten. De heer C. van Esch, Flevoweg 148 en de heer K. Kriek, Steenplaat 6, stellen zich beschikbaar.

 2. Rooster van aftreden
  Ben Meijer en Joyce van Haperen zijn aftredend maar stellen zich herkiesbaar. Dick Roose stopt als penningmeester en actief lid van het bestuur. Wel blijft hij werkzaam voor de website en zal de vergaderingen bij blijven wonen om eventueel advies te geven. Dick zal niet meer meegaan naar de vergaderingen met Woonpalet.
  Er is nog een vacature voor een bestuurslid. Belangstellenden kunnen zich melden. De aanwezigen hebben er geen bezwaar tegen als er iemand toetreedt tot het bestuur.

 3. Website
  De website zal meer uitgebreid worden om de leden betrokken te houden bij wat HBZ aan het doen is.

 4. Rondvraag
  Mevrouw Van Hilten vertelt dat zij een afdak heeft wat lekte. Dit is gedeeltelijk opgelost maar vorig jaar was de regenpijp verstopt en dit is aan de opzichter gemeld. Haar vraag is of er regels zijn over het schoonmaken van afdaken. Ook gaf Woonpalet aan dat de goten zelf gereinigd konden worden. Hier wordt in de huur voor betaald en mevrouw Van Hilten wil graag dat dit dan ook gebeurd. Woonpalet voert ook geen controles uit. Rien vraagt om dit op papier te zetten en naar Woonpalet te sturen met de vraag om een ontvangstbevestiging. Woonpalet heeft een klachteninformatiesysteem, aan de hand hiervan wordt actie ondernomen.
  De heer Den Hartog bedankt het bestuur namens de aanwezigen voor hun inzet.

 1. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst.