Notulen ALV 14-04-2014

Conceptnotulen
Algemene Ledenvergadering HBZ d.d. 14 april 2014  

Aanwezig van het bestuur: Rien Houwers, Ben Meijer, Joyce van Haperen, Peter Cruijff en Anja van den Hoff
Aspirant bestuursleden: Clementine van Duin, Dennis Hoogervorst, Wim Stam
Overige aanwezigen:  F.G. van den Broek, M. Dirkzwager, S. Dirkzwager,
C. van Duin, H.J. Duivesteijn, C. van Esch, E. van Hilten, R. Kraft, A. Lichtenauer,
R. Mudde, C. Oversteegem, R. en I. Rikkers, A. Trapman, C. Vonk, P.F. Wijtman,
A. Wolthuis, Jeanet Huijgen (notulist)

1. Opening
Rien Houwers heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn diverse complexvertegenwoordigers aanwezig wat erg fijn is.

2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde

2.1 Samenstelling bestuur
Rien stelt het bestuur voor aan de aanwezigen.
Joyce van Haperen, Anja van den Hoff (penningmeester), Ben Meijer (secretaris), Rien Houwers (vice-voorzitter) en Peter Cruijff hebben momenteel zitting in het bestuur.

2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden
Er zijn drie mensen die zich voorstellen als aspirant bestuurslid.
Dennis Hoogervorst, hij wil graag adviseur worden van HBZ. Omdat hij zelf niet in een huurwoning woont kan hij geen bestuurslid worden.
Dennis woont 22 jaar in Zeewolde. Na een groot aantal jaren in commerciële functies te hebben gewerkt heeft hij de opleiding tot makelaar gedaan. De arbeidsmarkt is helaas slecht en daardoor is hij op zoek naar andere gebieden waarin hij zich nuttig kan maken.
Wim Stam is aspirant bestuurslid en draait vanaf januari mee in het bestuur. Wim woont sinds 1984 in Zeewolde en is Personeel en Organisatie adviseur. Wim woont sinds december 2012 aan de Oudean en is daarvoor altijd eigen woning bezitter geweest. Wim heeft ervaring in het verenigingsleven.
Deze middag heeft mevrouw Clementine van Duin zich aangemeld als bestuurslid. Zij woont ook sinds 1984 in Zeewolde en heeft 16 jaar lang een architectenbureau gehad. Clementine woont sinds 1 maand in een huurwoning, daarvoor heeft zij alleen koopwoningen gehad.
De aanwezigen begroeten de nieuwe bestuursleden en adviseur met applaus.
De voormalige voorzitter, Gosse de Jong, is begin december onverwachts afgetreden. Volgens de statuten zitten bestuursleden drie jaar in het bestuur en de voorzitter vijf jaar. Rien stelt de vergadering voor om Wim Stam te benoemen als voorzitter van Huurdersbelangen, Dennis Hoogervorst als adviseur en Clementine van Duin als bestuurslid.
De vergadering stemt unaniem in met de benoeming van deze drie personen.

2.3 Rooster van aftreden
De termijn van Peter Cruijff loopt af. Hij wil zijn periode met nog een termijn verlengen. De vergadering stemt hiermee in.
De termijn van Rien Houwers zit er ook op per 1 april, omdat hij het dorp gaat verlaten, zal hij zijn termijn niet verlengen.

2.4 Vertegenwoordiging Provinciale Vergadering Flevoland Woonbond
Joyce van Haperen en Ben Meijer zijn de vertegenwoordigers bij de Provinciale Vergadering Flevoland Woonbond.

2.5 Taakstelling bestuur
De taakstelling is omschreven in het jaarverslag. Gevraagd wordt naar de stand van zaken van de bewonerscommissies. Er zijn er nog een aantal actief: bij de Verbeelding, Oudean, Buitendijk, Sfinx, Carré en Kruidenborg.
De heer Wijtman meldt dat Woonpalet gezegd heeft dat er nog maar twee bewonerscommissies actief zijn.
Wim Stam vertelt dat de contacten met de bewonerscommissies geactiveerd zullen worden. Het bestuur heeft een vrijwilliger gevonden die hier aan mee wil gaan werken, dit is mevrouw Rikkers. De bewonerscommissies zullen het  komende jaar actief benaderd worden.

2.6 Ledenaantal
Op het moment zijn er 464 leden. Er zijn 1900 huurwoningen. De heer Rikkers vraagt wat er gedaan wordt aan actieve ledenwerving.
De heer Houwers meldt dat HBZ van Woonpalet de naam en het adres doorkrijgt van nieuwe huurders. Deze mensen krijgen een welkomstbrief als lid van HBZ en hierbij de mogelijkheid om aan te geven dat zij geen lid willen zijn. De heer Rikkers vraagt hoe de leden bericht krijgen over de ALV. Dit staat op de website en er heeft een artikel in de krant gestaan. Mensen die het jaar ervoor aanwezig waren hebben persoonlijk bericht ontvangen. Ook de bewonerscommissies zijn persoonlijk uitgenodigd.
Mevrouw Vonk meldt op dat de leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven geen uitnodiging per mail hebben ontvangen. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

4. Goedkeuring van het conceptverslag van de ALV van 22 april 2013
Er is een reactie op het verslag van Woonpalet in verband met het percentage van de huurverhoging. Er is bij punt 5 vermeld dat dit 5% was maar dit moet 4% zijn.
Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag. Het verslag van
22 april 2013 wordt vastgesteld.

5. Jaarverslag 2013
De heer Van den Broek vraagt of de klachten met betrekking tot de huismeester zijn opgelost. De heer Houwers vertelt dat er bij Woonpalet een klachtenprocedure is. HBZ kan hier verder niets aan doen.
De heer Cruijff meldt dat als iemand een klacht heeft over een medewerker van Woonpalet en een klachtenprocedure start, HBZ graag een kopie hiervan ontvangt. Dit om eventueel ondersteuning te kunnen geven waar nodig.
De heer Houwers benadrukt dat klachten altijd op papier gezet moeten worden. De heer Cruijff adviseert om de brief naar Woonpalet te brengen en te vragen om een bewijs van ontvangst, er kan dan nooit onduidelijkheid zijn over de ontvangst van de brief.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.

6. Verslag kascommissie over het jaar 2013
De heer Van Esch heeft de financiën bekeken en vond het erg overzichtelijk. Hij heeft geen onrechtmatigheden gevonden.
Hiermee wordt, met dank aan de penningmeester, decharge verleend aan het bestuur.

7. Financieel jaarverslag en begroting 2014
Er zijn geen vragen naar aanleiding van het financieel jaarverslag.

8. Benoeming nieuwe leden kascommissie
De heer Rikkers is bereid weer toe te treden aan de kascommissie. Hij zal samen met de heer Van Esch komend jaar zitting nemen in de kascommissie.

9. Website
Mevrouw Van den Hoff beheert vanuit het bestuur de website. Zij hoopt vrijwilligers te vinden die haar daarbij kunnen ondersteunen.
Mevrouw Hilten vraagt om bij Woonpalet in het contactblad een keer een stukje te zetten over de website. Mevrouw Van den Hoff wil graag proberen om een link te krijgen op de site van Woonpalet.
De heer Van den Broek benadrukt dat er ook veel huurders zijn die geen computer hebben. Er kan ook iets gezet worden op de mededelingenborden van de bewonerscommissies.
De heer Stam geeft aan dat een en ander de aandacht heeft van HBZ.

10. Rondvraag
De heer Van Esch heeft gehoord dat er geen scootmobielen meer op de galerijen mogen komen. In Oudean heeft Woonpalet hier een aparte stalling voor gemaakt met oplaadpunten en hier moet 25 euro per maand voor betaald worden.
Mevrouw Hilten vertelt dat de VAC bezig is met een onderzoek hiernaar. Henri Hoogeveen heeft hen verteld dat deze stallingen alleen bedoeld zijn voor het bezoek en dat de bewoners zelf hun scootmobiel boven kunnen zetten.
Dit blijkt in elk gebouw weer anders te zijn. De meeste gebouwen zijn niet berekend op zoveel scootmobielen. In de Sfinx is binnenkort een vergadering van de vereniging van eigenaren waarbij de heer V.d. Broek aanwezig mag zijn. Hij pleit voor het menselijke element, er zijn mensen die geen twee stappen kunnen lopen zonder hun scootmobiel. Opgemerkt wordt dat er een brandverordening waar ook rekening mee gehouden moet worden.
Een aanwezige heeft de kosten die gevraagd worden voor de plaatsing van de scootmobielen op papier staan en zal deze naar de secretaris sturen.
Het bestuur gaat zich beraden over hoe zij deze klachten moeten gaan aanpakken.

De bewoners van Luxor dachten dat het gebouw voor 55+-ers was maar nu woont er een jong gezin in. Mevrouw Vonk merkt op dat de gemeente hier wat over kan zeggen, zij hebben een convenant met Woonpalet. Dit convenant gaat echter om de hoeveelheid sociale huurwoningen die de gemeente toelaat om te bouwen.
De heer Stam geeft aan dat dit gaat om de visie op de lange termijn. Belangrijk is dat HBZ kritisch gaat kijken naar het beleid dat Woonpalet hierin heeft opgesteld. Er is nu veel onduidelijkheid. De taak van het bestuur is om hier kritisch naar te gaan kijken en vragen te stellen. Puur met feiten kan er advies gegeven worden aan Woonpalet.
De bewonerscommissie van Oudean geeft aan dat zij vrij actief zijn maar dat zij de eerste jaren nooit iets van HBZ hebben gehoord. De heer Wijtman heeft het idee dat er niet veel wordt gedaan door HBZ en dat er weinig visie is. Verder is HBZ heel afwachtend. De heer Stam geeft aan dat de heer Wijtman gelijk heeft. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren en veel is te begrijpen maar nu is het bestuur toe aan een volgende stap. Er zijn een aantal speerpunten opgesteld waar het bestuur naar toe wil werken.

De overheid vraagt geld van de woningcorporaties. Vervolgens mogen zij de huur verhogen. Normaal is dat volgens de inflatiecorrectie. Nu is er een maximum vastgesteld maar een woningcorporatie mag ook een lagere huurverhoging toepassen. Het advies voor de nieuwe huurverhoging is al ontvangen. Woonpalet stelt tussen de 4,5 en 6,5 % voor. HBZ heeft hiermee ingestemd.
Mevrouw Vonk verzoekt HBZ hier heel kritisch naar te kijken.
De afgelopen drie jaar is de strijd geweest dat HBZ gehoord wordt door Woonpalet. Nu heeft HBZ een hele goede relatie met de Raad van Commissarissen en kan er een goed beleid ontwikkeld worden.
De heer Wijtman benadrukt dat Woonpalet voor bepaalde zaken de instemming nodig heeft van HBZ. Dit is bij de wet geregeld.

Mevrouw Hilten vertelt dat de belastingdienst een brief gestuurd heeft naar alle huurders van Woonpalet dat zij de gegevens doorgegeven hebben aan Woonpalet. De heer Stam geeft aan dat zij dit mogen, hier is al een rechtszaak over geweest.
Mevrouw Hilten vraag hoe het zit met mensen die huursubsidie krijgen en dan huurverhoging. De heer Stam geeft aan dat de grens voor subsidie automatisch ook mee gaat. Regulier gezien in een sociale woning zal dit geen gevolg hebben voor de huursubsidie.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng. De heer Cruijff bedankt de heer Houwers voor zijn werk de afgelopen jaren en overhandigd hem een attentie.