Links en Tips

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE HUURDER.

Op de websites van de woningbouwcorporatie(s) en bij de informatiebalie, kunt u uitgebreide informatie vinden over:

Klachtenprocedures:

Lees de klachtenprocedures van Woonpalet , Alliantie en andere verhuurders goed . Als u een klacht heeft zet dit in een brief en lever persoonlijk in bij de balie/receptie van de desbetreffende woningcorporatie/verhuurder en stuur een copy naar de HBZ. Vergeet niet om een ontvangstbevestiging te vragen! Het bestuur van de HBZ heeft overleg met Woonpalet en als uw klacht niet gehoord wordt zullen wij bemiddelen om alsnog uw klacht naar tevredenheid proberen te verhelpen. Tevens kunnen we met u zoeken naar ev. andere procedures om uw rechten te doen gelden.

Zelf aangebrachte veranderingen (Z.A.V). beleid:

Wijzigingen aan de woning tijdens de huurperiode. Er zijn uitgebreide brochures over het zelf aangebrachte voorzieningen, welke u kunt en mag aanbrengen en over welke termijn ze afgeschreven worden. Voor ingrijpende veranderingen is vooraf toestemming vereist van de woningcorporatie (mits het de verhuurbaarheid niet schaadt en niet leidt tot waardedaling.) Bij toestemming hoeft de verandering bij verhuizing niet ongedaan gemaakt te worden en mag niet leiden tot huurverhoging. Het bestuur kan u hierover alle voorlichting geven.

Aanvangshuur:
Als u uw woning intrekt kunt u de aanvangshuur binnen 6 maanden na het tekenen van het contract laten toetsen bij de huurcommissie. HBZ helpt u bij het inschatten welke kansen u maakt bij een dergelijke procedure. Ook na 6 maanden kunt u, op basis van een incorrecte puntentelling huurverlaging aanvragen aan de woningcorporatie. Ook hierbij kan HBZ u assisteren. De HBZ beschikt over een uitgebreide toelichting op de puntentelling.

Huurverhoging:
De woningcorporatie mag eenmaal per 12 maanden de huur verhogen, gebaseerd op de door de overheid gestelde maximale percentages, hiertoe moet de huurder minimaal 2 maanden van te voren een schriftelijk voorstel daarvoor ontvangen hebben. De redelijkheid daarvan kan men controleren aan de hand van de puntentelling. Is de voorgestelde huur hoger dan de maximale huur dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Huurverhoging bij verbetering. De verhuurder mag niet zonder schriftelijke toestemming van de huurder wijzigingen aan de woning aanbrengen conform art. 203 van titel 4 van boek 7 B.W. Onderhoud. Bij achterstallig onderhoud kunt u ook een procedure aangaan bij de huurcommissie. Is de klacht terecht dan kan de huur verlaagd worden totdat het onderhoud verricht is. HBZ informeert u hierover en begeleidt u bij deze procedure. Servicekosten. De HBZ kan u informeren of uw servicekosten correct berekend zijn en wat uw rechten op dit punt zijn.

Informatie bij WoonPalet:  https://www.woonpalet.net/informatie-huurverhoging-2017/

Een nieuwe woning en dan? Checklist bij het betrekken/verlaten van een huurwoning.

Controleer de opnamestaat , zowel bij intrek als verlaten van de woning en bewaar deze zorgvuldig.
Maak kennis met uw buren, zij kunnen u waardevolle informatie geven over de buurt, het is een goede vorm van binnenkomen en legt de basis voor verder kontakt.
Accepteer niets van de vorige huurder wat U zelf niet wilt, anders moet U het bij vertrek weer in de originele staat terugbrengen.
Gebreken kunt U binnen een redelijke termijn na uw intrek, en na het tekenen van uw contract, door de woningbouwcorporatie laten herstellen.
Check de puntentelling wanneer deze afwijkt meldt dit aan de HBZ. Aan de hand van de puntentelling kan men zien of de gevraagde huur correct is.
Indien u het niet eens bent met de opzichter, kunt U een klacht indienen bij de verhuurder, de opzichter is ook maar een mens en kan fouten maken.
Dien een klacht altijd schriftelijk in. Lever deze persoonlijk af bij de receptie van de woningcorporatie en stuur een kopie naar HBZ. Vergeet niet bij de woningcorporatie een ontvangstbevestiging te vragen. Uw klacht wordt besproken door een geschillencommissie van deskundigen waarin de HBZ nu geen zitting meer heeft, maar in ons kwartaal overleg met woonpalet kunnen we voortschrijdende klachten die maar niet opgelost worden aan de orde stellen.
Van de gemeente ontvangt u een boekje over alle belangrijke adressen in Zeewolde, mocht u het niet ontvangen hebben dan kunt u het zelf halen bij de gemeente.
De huurder moet geconstateerde gebreken direct aan de verhuurder melden. Doe dit schriftelijk.
Aan het huurcontract is een bijlage bevestigd waarop staat welk onderhoud voor rekening van de huurder is.
Maak van uw huis uw “home”. Via het ZAV-beleid kunt u zelf veranderingen aanbrengen. Vraag hiervoor schriftelijke toestemming dan hoeft u het later niet in originele staat terug te brengen. Uw eigen veranderingen worden niet doorberekend in de huur.
Huurdersbelangen Zeewolde kan u helpen als u het niet eens bent met de gang van zaken van de verhuurder en uw begeleiden in procedures bij de huurcommissie.
Verbeteringen aan de huurwoning en de doorberekening daarvan in de huur kan alleen met toestemming van de huurder plaatsvinden.

Belangrijke telefoonnummers en adressen:
Huurdersbelangen Zeewolde is lid van de Woonbond

Huurderslijn : 020-5517711. Als huurder in Zeewolde kunt u met al uw vragen m.b.t. huurzaken hier terecht.
Juridisch loket: 0900 8020 ( Voorheen Rechtswinkel)Het juridisch loket geeft informatie over alle rechtszaken en is verbonden aan een advocatencollectief. De telefonische informatie is gratis ( behoudens uw telefoonkosten) en het inschakelen van een advocaat gaat naar rato van het inkomen. Alleenstaanden met een inkomen tot € 22.000 per jaar. Samenwonenden tot € 31.100,- per jaar. Uitgangspunt is het inkomen van 2 jaar geleden. Per procedure liggen de kosten tussen de € 90 en € 677,-
Huurcommissie: 0800-4887243 De procedure bij de huurcommissie kost slechts € 11,-

HBZ POSTBUS 63
3890 AB ZEEWOLDE
info@huurdersbelangenzeewolde.nl

WEBSITES:
www.woonbond.nl
www.huurdersvereniging.nl
www.huurcommissie.nl
www.zeewolde.nl
www.woonpalet.net