Bewonerscommissies

In de nieuwe overlegwet van 2008 is aan de bewonerscommissies een grotere functie toegeschreven. De Nederlandse Woonbond omschrijft de functie van de bewonerscomissies als volgt:

Bewonerscommissies nemen een belangrijke plaats in in het overleg van bewoners. Aan de ene kant onderhouden de commissies contact met hun achterban; ze vragen naar de mening van de bewoners over bijvoorbeeld de dienstverlening van de verhuurder of over de kwaliteit van het onderhoud. Aan de andere kant voeren de commissies overleg met Woonpalet, bijvoorbeeld over de stand van zaken in het complex of wijk en over verbeteringen die nodig zijn.

De bewonerscommissies hebben een aantal rechten en plichten. We bespreken wat bewonerscommissies nu wel of juist niet moeten of kunnen doen. Die rechten en plichten gelden niet alleen voor bewonerscommissies, maar ook voor Woonpalet en HBZ. Ook deze worden besproken, zodat daar geen misverstanden meer over hoeven te bestaan.

De spelregels over het overleg met Woonpalet liggen vast in de Overlegwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector die de commissie als ruggensteun dient. Wat staat er in? En hoe kan deze gebruikt worden?
De Vereniging Huurdersbelangen Zeewolde [HBZ] is de overlegpartner met Woonpalet over het algemene beleid. Het is van belang dat er een goed contact en afstemming is tussen de bewonerscommissies en Vereniging Huurdersbelangen Zeewolde over het beleid en plannen van Woonpalet en over de wensen van de bewoners.

Hoe verhouden de Vereniging Huurdersbelangen Zeewolde en de bewonerscommissies zich tot elkaar en hoe is de relatie met Woonpalet? Naar aanleiding van een cursus in 2007 zijn de volgende afspraken gemaakt:

er zal structureel overleg plaats gaan vinden tussen HBZ en de bewonerscommissies. HBZ zal voor deze vergaderingen de uitnodigingen versturen. De agenda voor deze vergaderingen zal door alle partijen in overleg worden samengesteld. In ieder geval zal ter tafel komen wat alle partijen in de tussenliggende periode met Woonpalet hebben besproken. Informele contacten zullen worden uitgewisseld door alle partijen. Zo moet er een netwerk van contacten ontstaan dat voor ons allen toegankelijk is en waardoor snel informatie kan worden ingewonnen/uitgewisseld.

In de nabije toekomst zal HBZ samen met Woonpalet de samenwerkingsovereenkomst en de verschillende participatiereglementen van de bewonerscommissies evalueren zodat hier eenduidige afspraken in komen te staan.

Voor het actuele overzicht van de bewonerscommissies kunt u kijken op de website van corporatie Woonpalet:
woonpalet.net/bewonerscommissies

Participatiereglement bewonerscommissie

Verslag overleg bewonerscommissies en toezichthouders gehouden opĀ 16-11-2016

Verslag overleg Bewonerscommissies gehouden op 26-03-2019