Notulen ALV 27-04-2011

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering HBZ d.d. 27 april 2011

Aanwezig van het bestuur: Gosse de Jong (voorzitter), Pieter Juffer, Ben Meijer, Dick Roose

Overige aanwezigen: dhr V.d. Broek, dhr De Cruijff, dhr en mevr Dirkzwager, mevr Haverkorn, mevr Van Hilten, dhr Houwers, dhr Kaag, dhr De Klerck, dhr V.d. Meulen, dhr Plaisier, dhr en mevr Rikkers, dhr Steenmeijer, mevr Wolthuis

1. Opening
De heer De Jong opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt zichzelf en de overige bestuursleden voor. Hij heeft de taak van voorzitter overgenomen omdat Dick Roose helaas wegens ziekte moest stoppen met zijn taak als voorzitter. Hij vertelt dat alle leden een brief ontvangen hebben om zich opnieuw aan te melden als lid. De adressen zijn van Woonpalet verkregen, zonder naam erop. Er zijn er al veel retour ontvangen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een aanmelding binnengekomen voor de functie van penningmeester. Deze heer zou vanavond naar de vergadering komen, maar is nog niet aanwezig.
De heer Steenmeijer heeft op 15 april een brief aan HBZ gestuurd over de servicekosten. Deze brief is nog niet gelezen door het bestuur maar wordt besproken. De heer Steenmeijer heeft een afrekening van de servicekosten 2010 ontvangen en is hier niet mee akkoord. Woonpalet voert aan dat de energiekosten zijn gestegen wegens sterk verhoogde prijzen van energie. De heer Steenmeijer heeft dit nagevraagd bij de Nuon en gebleken is dat over 2009, 2010 en begin 2011 de energieprijzen zijn verlaagd. De aangevoerde reden is dus onjuist, de energiekosten zijn niet gestegen. Woonpalet stelt dat het gebruik op hetzelfde niveau is als 2009 maar dat de kosten ten opzichte van 2009 zijn gestegen met 54,8%. De heer Steenmeijer moet € 95,31 bijbetalen en heeft een brief aan Woonpalet geschreven. Woonpalet heeft hier niet op gereageerd.
Bij een ander appartement is een klacht over de servicekosten bij de huurdercommissie neergelegd en is een bedrag teruggekregen voor de laatste drie jaar. Dit was hoofdelijk aangevraagd door mevrouw Blom maar gold uiteindelijk voor alle bewoners.
De heer Houwers vertelt dat in Luxor de kosten voor de huismeester ook sterk zijn gestegen. Het bestuur gaat contact opnemen met Woonpalet en zal dit terugkoppelen.
De heer Houwers is bij een advocaat geweest. Hij heeft nu voor het eerst een antwoord gekregen over een afleveringsfout van twee jaar geleden.
De voorzitter geeft aan dat dit ook neergelegd kan worden bij de klachtencommissie en hierna bij de huurderscommissie. Je hebt de mogelijkheid om te weigeren om de huur te betalen. Als laatste kan een huurder naar de rechter gaan.

De voorzitter vertelt dat het energielabel is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nog niet geregistreerd bij het ministerie.
Op de website www.verbeteruwhuis.nl kan naar aanleiding van vragen gekeken worden in welk label een huis terecht komt. De huur kan ook omhoog gaan naar aanleiding van het label.

Goedkeuring van het conceptverslag van de ALV van 26 april 2010

Mevrouw Van Hilten vraagt of het verslag in het vervolg eerder verspreid kan worden. Voorgaande jaren kon het verslag opgehaald worden bij de secretaris maar dat was dit jaar niet het geval. Afgesproken wordt dat het verslag vanaf nu op de website gezet zal worden. De aanwezigen met een e-mailadres zullen het verslag gemaild krijgen en de rest zal het verslag per post toegestuurd krijgen.
Naar aanleiding van het verslag vertelt de heer Dirkzwager dat het oplaadpunt bij Buitendijk er nog steeds niet is. De fietsenstalling komt er voorlopig ook niet omdat de voorgestelde plaats een groenbestemming heeft.
De heer Houwers vraagt of er een afschrift is in te zien van de samenwerkingsovereenkomst met Woonpalet. Deze zal op de site gezet worden.
Naar aanleiding van punt 12, derde alinea, meldt de heer Van den Broek dat Woonpalet weigert te zeggen dat de lift in de Sfinx een personenlift is en geen verhuislift. Hij vraagt wat de resultaten zijn van het gesprek van HBZ met Woonpalet. Dit specifieke punt is niet besproken, alleen de elleboogknoppen bij de lift zijn aangekaart. Het punt betreffende de was is ook besproken bij Woonpalet en de huismeester zal hier op letten.
De heer Houwers merkt op dat er meerdere complexen hetzelfde probleem hebben en vraagt of het mogelijk is dat HBZ een aantal keer per jaar gaat praten met de voorzitters van de bewonerscommissies. HBZ geeft aan dat dit al gebeurt maar dat niet alle bewonerscommissies gehoor geven aan de uitnodiging.
De bomen bij de Sfinx zijn besproken en er wordt gezegd dat de meerderheid van de Sfinx heeft aangegeven dat de bomen moeten blijven staan. Dan kan HBZ hier verder ook niets mee. De bomen zijn wel flink gesnoeid en mogelijk gaat de helft van de bomen eruit. Wat betreft de uitbreiding van de Sfinx wordt er nog gewerkt aan het bestemmingsplan. De gemeente heeft tijdens een gesprek met HBZ aangegeven dat er nog niets op papier staat. Mevrouw Wolthuis is secretaris van de seniorenraad en heeft regelmatig overleg met gemeente. Zij vertelt dat het vorige college een samenwerkings-overeenkomst heeft gesloten met Coloriet en Woonpalet over een beperkte uitbreiding van de Sfinx. Het nieuwe college heeft dit overgeërfd maar het is niet wat zij willen en zij zijn aan het kijken of ze op een andere manier een grotere uitbreiding kunnen realiseren.
De heer Van den Broek vertelt dat er een projectontwikkelaar is die een verpleeghuis wil stichten in de Polderwijk, hierdoor wordt uitbreiding van de Sfinx mogelijk overbodig. De heer Roose merkt op dat de Polderwijk levensloopbestendig wordt opgebouwd, een verpleeghuis zal dan een aanvulling zijn en geen concurrent.
De dakgoten moeten één keer per jaar schoongemaakt worden. Dit wordt in de herfst gedaan.
Wat betreft het asbest is door HBZ gevraagd waar dit nou precies zit. Als er geschroefd wordt in de binnenmuur kom je niet bij asbest, als er door de muur heen geboord wordt wel. Verder zit er ook asbest onder de vensterbanken, dit wordt verwijderd. In april en mei komt hier een aannemer naar kijken.
Het verslag van de ALV van 26 april 2010 wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2010
De heer Meijer geeft een korte toelichting op het secretarieel jaarverslag.
De heer Crujiff zit ook in de seniorenraad en vraagt hoe het zit met punt 2 waar staat dat woningen van het plussegment naar het basissegment zijn teruggezet. Pieter Juffer vertelt dat deze mensen geen huurverhoging krijgen. In een huis van het plussegment zitten meer voorzieningen dan in een huis van het basissegment.
De heer De Cruijff vraagt of mensen die in een huis wonen wat aangepast wordt ook mogen weigeren. Dit kan inderdaad.
Gevraagd wordt of de asbestsituatie op de Mazerhard te maken heeft met de upgrading. Nee, dit is gewoon onderhoud.
Mevrouw Van Hilten is van de VAC Adviescommissie Wonen en zij beoordelen woningen in een heel vroeg stadium. De woningen in de Polderwijk hadden bij de bouw al meer luxe en hebben nu een plussegment gekregen, krijgen deze bewoners dan ook een huurverhoging? Dit is niet het geval, een volgende huurder zal wel huurverhoging krijgen.

De voorzitter meldt dat er nu 700 mensen op de wachtlijst staan die nu niet meer in aanmerking komen voor een huurwoning omdat hun loon te hoog is. Deze mensen verdienen niet genoeg om een woning te kopen en kunnen dus niet verhuizen en blijven in de woning waar zij wonen.
Mevrouw Wolthuis zegt dat mensen die hun laatste levensjaren wilden wonen in Zeewolde worden gedwongen om te verhuizen. Overkoepelende organisaties als Woonpalet hebben protest aangetekend tegen de nieuwe regelingen.

4. Financieel jaarverslag
Gevraagd wordt wat de genoemde automatiserings- en administratiekosten zijn. De kosten voor automatisering zijn besteed aan de bouw en het onderhoud van de website.
De heer Van den Broek geeft aan dat hij heeft gevraagd of in het vervolg een aantal posten nader uitgesplitst kunnen worden.
De heer Roose merkt op dat hij op het ogenblik de boekhouding doet en dat dit een eindoverzicht is en dat de uitsplitsing ook beschikbaar is.
Woonpalet stelt een bedrag ter beschikking en het bestuur besteedt dit. De heer Van den Broek vraagt zich af of het juist is dat er een kascontrolecommissie is. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitgaven en is verantwoording verschuldigd aan Woonpalet en niet aan de huurders.
De heer Roose zegt dat het geld wat van Woonpalet komt ook voor de leden is en dat HBZ zich dus ook moet verantwoorden richting de leden.
Mevrouw Van Hilten vraagt hoe het komt dat de post contributie zo hoog begroot was en zo veel lager is uitgevallen. De heer Juffer vertelt dat HBZ voorheen als vereniging lid van de Woonbond was en dat HBZ dit lidmaatschap heeft opgezegd. De bestuursleden zijn nu individueel lid.
De vergoeding van Woonpalet is per woning en niet per lid. Gevraagd wordt hoe het verschil komt in de begroting van de bijdrage van Woonpalet.
Dit komt doordat gedacht was dat HBZ ook de belangen zou gaan behartigen van de woningen van de Alliantie maar de Alliantie heeft een eigen huurdersvereniging. De heer Steenmeijer vraagt of het banksaldo een beleggingssaldo is, zo niet dan moet er wettelijk bij vermeld worden waar het saldo uit bestaat en bij welke bank dit is. Dit zal meegenomen worden.
Opgemerkt wordt dat voor een vereniging de bankkosten tot € 400,– vaak gratis zijn. De heer Juffer zal hier achteraan gaan.
De heer Plaisier vraagt of het bedrag onder onvoorzien niet nader aangegeven kan worden. Dit kan niet omdat dit het verschil is tussen de begroting en de werkelijke kosten.

5. Begroting 2011
Gevraagd wordt waarom de automatiseringskosten voor 2011 ook zo hoog zijn begroot. De post onvoorzien is er afgehaald en de kosten zijn over de posten verdeeld. De begroting is een richtlijn.
De heer Plaisier vraagt waarom de kolommen ‘werkelijk 2011’ en ‘verschil’ in de begroting staan. Dit staat zo in het computerprogramma en is inderdaad nu niet van toepassing maar is te veel werk om weg te halen.
De heer Steenmeijer vraagt waarom de bestuurskosten zoveel hoger zijn dan het jaar ervoor. De heer Roose legt uit dat besloten is om per januari alle bestuursleden 25 euro vergoeding per maand te geven, verder zijn er vergaderkosten en de kosten voor het notuleren. De heer Kaag en de heer Steenmeijer vragen om in het vervolg per punt een verklaring bij de begroting te geven. Dit zal meegenomen worden.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie
De kascommissie is bij elkaar geweest en heeft het financieel jaarverslag goedgekeurd. Een ondertekend exemplaar van de goedkeuring zit bij de vergaderstukken.
De kascommissie bestond uit de heer Van den Broek en de heer R. Rikkers.

7. Benoeming nieuwe leden kascommissie
Voor 2011 willen de volgende kandidaten zitting nemen in de kascommissie:
de heer R. Rikkers en de heer Steenmeijer.
De vergadering is hiermee akkoord.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De heer Juffer is vanaf heden secretaris. Er was een aanmelding voor de functie van penningmeester, deze meneer is echter niet aanwezig vanavond. De voorzitter zal contact met hem opnemen. De heer Houwers geeft zich op als bestuurslid en stelt zichzelf voor. Hij wordt hartelijk welkom geheten.

9. Website
Er zijn een aantal zaken aangepast op de website, ook zijn er een aantal knoppen toegevoegd.
Mevrouw Van Hilten vraagt om meer resultaten te vermelden op de website om zo meer contact te houden met de leden. In het vervolg zullen de verslagen van het overleg met Woonpalet op de site gezet worden en bijv. ook artikelen uit de Huurwijzer van de Woonbond. Toen HBZ lid was van de Woonbond werd deze één keer per jaar verspreid onder de huurders.
De heer Kaag zegt dat het wel belangrijk is om de site te melden in Zeewolde Actueel omdat niemand vanzelf naar de site gaat.
De heer Steenmeijer vindt dat de vereniging onbereikbaar is. In de advertentie in Zeewolde Actueel stond geen contactpersoon en telefoonnummer. Communicatie is belangrijk. In het informatieboekje van Zeewolde staat ook geen telefoonnummer. Gediscussieerd wordt over het feit of alleen een website vermelden voldoende is. Het is niet verstandig om privételefoonnummers bekend te maken omdat de bestuursleden wisselen.

10. Rondvraag
De heer Kaag vindt dat de secretaris de ingekomen stukken beter moet beheren. Verder vraagt hij waarom Woonpalet niet een vinkje maakt op de huurovereenkomst om toestemming te geven dat de naam doorgegeven wordt aan HBZ.
HBZ krijgt per maand de mutaties door van Woonpalet. Omdat de ledenadministratie totaal niet kloppend was is er voor gekozen om alle huurders aan te schrijven met de vraag zich opnieuw op te geven als lid.
De heer Steenmeijer complimenteert het bestuur met het feit dat de genoemde punten uit het verslag zijn behandeld.

De heer Dirkzwager vertelt over de tuin achter Buitendijk Hier is twee meter heg dood. Een tuincentrum zou de heg herplaatsen maar dit is nog niet gebeurd. HBZ neemt dit mee.
Verder zijn de containers achter het gebouw erg hoog waardoor de klep voor veel bewoners niet of moeilijk is te openen.

Mevrouw Wolthuis heeft de indruk dat HBZ een klachtencommissie is. De voorzitter geeft aan dat het vaak om punten gaat die al bij Woonpalet zijn aangekaart maar waar Woonpalet niets mee gedaan heeft. HBZ kaart het dan weer aan bij Woonpalet zodat het in zicht blijft.

Mevrouw Van Hilten vraagt hoe de reiniging van de mechanische ventilatie is geregeld. Hier is met Woonpalet over gesproken en dit gaat meegenomen worden in het onderhoud.
Verder merkt zij op dat woningen vaak geaccepteerd worden zonder dat de woning van te voren is bekeken. Een volgende bewoner wordt opgezadeld met de keuze van een eerdere bewoner. Opgemerkt wordt dat er wel gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid om vooraf een woning te bekijken.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst.