Notulen ALV 23-04-2012

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering HBZ d.d. 23 april 2012
Aanwezig van het bestuur:
Rien Houwers, Dick Roose, Ben Meijer, Joyce van Haperen, Peter Cruijff, Anja van den Hoff Overige aanwezigen: W. Wissink, J.H.J. Wessels, E. van Hilten, J.M. Wolthuis, J.M. den Hartog, P.L. van der Meulen, N. Jansen-Van Doorn, N.M. Reinders (t/m punt 9), A.M.W. Reinders, C.M.J.O. Vonk, R. Rikkers, I. Rikkers, E. van Engelen, Jeanet Huijgen (notulist)

1. Opening De heer Houwers opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De heer Houwers is deze vergadering de gespreksleider. De vertegenwoordigsters van de Seniorenraad en de VAC Adviescommissie Wonen zijn aanwezig, zij zijn ook huurders.

2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde
a. Samenstelling bestuur
De bestuursleden worden voorgesteld. Aanwezig zijn Peter Cruijff, Anja van den Hoff, Rien Houwers, Ben Meijer (secretaris), Dick Roose en Joyce van Haperen.
b. Benoeming nieuwe bestuursleden
Peter Cruijff, Anja van den Hoff en Rien Houwers moeten nog benoemd worden als bestuurslid. Anja van den Hoff zal de functie van penningmeester over gaan nemen van Dick Roose. De vergadering is akkoord met deze benoemingen.
c. Rooster van aftreden
Gosse de Jong is voorzitter. Gosse is nu niet aanwezig in verband met een hartoperatie die hij recent heeft ondergaan en waarvan hij herstellende is. De heer Juffer was in 2011 secretaris en penningmeester. Hier zal later in de vergadering over gesproken worden. Mevrouw Vonk merkt op dat in het jaarverslag wordt gezegd dat de nieuwe bestuursleden bekrachtigd worden door de leden maar dit moet zijn benoemd. Dit zal aangepast worden. d. Vertegenwoordiging Provinciale Vergadering Flevoland Woonbond
De heer Meijer en mevrouw Van Haperen zijn de vertegenwoordigers bij de Provinciale Vergadering Flevoland Woonbond. De bestuursleden zijn persoonlijk lid van de Woonbond omdat een lidmaatschap van de vereniging erg duur is.
e. Taakstelling bestuur
HBZ mag reageren op het huurbeleid dat Woonpalet voorstelt. De heer Houwers vertelt dat er sprake van was dat mensen met een inkomen boven de € 43.000 per jaar die in een sociale huurwoning wonen 5% extra huurverhoging krijgen. Dit voorstel is in de Tweede Kamer aangenomen maar dit ligt stil omdat een viertal huurders in Amsterdam naar de rechter is gestapt. Reden was schending van de privacy omdat de belastingdienst gegevens had doorgegeven aan de verhuurdersorganisatie.

Woonpalet heeft ook gegevens opgevraagd bij de belastingdienst. Van 80 mensen waren bij de belastingdienst geen gegevens bekend. Voorlopig is dit plan stilgezet, dit gaat mogelijk pas in per 1 juli 2013.
HBZ wil regelmatiger overleg met de achterban voeren en gaat hard werken aan ledenwerving.
De bestuursleden nemen regelmatig deel aan cursussen van de Woonbond, de laatste cursus ging over het weer bespreekbaar maken van het huurbeleid bij de verhuurdersorganisatie. De samenwerkings-overeenkomst zal ook weer aan de orde komen bij Woonpalet.
In september zullen in Noord de badkamers vervangen worden. In verband hiermee zullen er tien werkdagen geen toilet en badkamer in de woningen zijn. Mevrouw Vonk geeft aan dat je geen huur hoeft te betalen als er geen toilet en badkamer in het huis aanwezig is. HBZ is hierover nog in gesprek met Woonpalet. De heer Houwers drukt de huurders op het hart om zelf ook in gesprek te blijven met Woonpalet en goed op te letten wat afgesproken wordt. De heer Roose geeft aan dat HBZ opkomt voor de belangen van de leden van HBZ en niet voor alle huurders. HBZ legt de verantwoording wat lidmaatschap betreft bij de mensen zelf neer.
De samenwerking met andere organisaties zal intensiever worden.
f. Ledenaantal
HBZ heeft 312 leden en gaat er alles aan doen om meer leden te werven.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
De serviceafrekening van de complexen voor 2011 is binnengekomen. De heer Houwers verzoekt om hier goed naar te kijken. Bij Luxor waren de energiekosten erg hoog, hier waren de voorschotkosten voor het komende jaar per ongeluk bijgeteld. Nu krijgen de huurders geld terug. Bij Teylingen is dit vorig jaar ook gebeurd.
Wat betreft de Cv-ketels ligt er nog een vraag van HBZ bij Woonpalet wanneer de pijpen schoon gemaakt gaan worden. Het voorschrift is dat dit één keer per twee jaar moet gebeuren.
Een mevrouw die op de Repel woont vertelt dat zij drie mannen van Scheer en Foppen over de vloer heeft gehad voor het ventilatiesysteem. Het werkt nog steeds niet. In alle huizen is de ventilatie nog een groot probleem. HBZ blijft hierover in gesprek met Woonpalet.
Mevrouw Hilten geeft aan dat in de 14 jaar dat zij op de Hermelijnhof woont de ventilatie nog nooit is schoongemaakt.
De heer Houwers vertelt dat bij het schoonmaken van het rooster van de afzuigkap goed gelet moet worden op het pijltje. Het moet op dezelfde manier weer teruggezet worden. Mevrouw Van Hilten zegt dat in de huur ook betaald wordt voor het reinigen van de goten. Vorig jaar hingen er bij vorst lange ijspegels aan de lamp. Nadat Woonpalet was gebeld, is Nijdak geweest en die heeft een nieuw dak gelegd. Afgelopen winter hingen er weer lange ijspegels. Toen werd gezegd dat de kitrand vergeten was. Dit is toen door Nijdak alsnog gedaan. Daarna stond de lamp helemaal vol water. Mosgroei is de oorzaak waardoor de afvoer verstopt raakt. De heer Houwers raadt aan dit soort dingen op papier te zetten en een ontvangstbevestiging aan Woonpalet te vragen. Op die manier kan Woonpalet er altijd op aangesproken worden.

4. Goedkeuring van het conceptverslag van de ALV van 27 april 2011
Mevrouw Van Hilten geeft aan dat zij het verslag graag eerder ontvangen had. Zodra de notulen van deze vergadering gemaakt zijn, zullen deze op de website gezet worden. Het verslag van de ALV van 27 april 2011 wordt goedgekeurd.
Mevrouw Vonk vraagt hoe gevaarlijk het asbest is, kan je er een gat in boren voor een ventilatiesysteem? De heer Roose vertelt dat de muur bestaat uit een laag gips, dan glaswol en in het midden zit asbest. Als je een gat gaat boren om iets op te hangen is er niets aan de hand. Een gat voor een ventilator moet je eigenlijk laten doen door iemand die erin gespecialiseerd is omdat je dan door het asbest heen gaat. Je kunt het ook zelf doen, als je een mondkapje omdoet en het asbest nat houdt dan is er niets aan de hand.
Verder vraagt mevrouw Vonk zich af waarom de meeste huizen van Woonpalet het energielabel C krijgen. Zij kan zich niet voorstellen dat haar huis beantwoord aan energielabel C. De wandisolatie bijvoorbeeld is na 25 jaar helemaal verpulverd. Mevrouw Vonk vraagt om hierover de discussie te blijven voeren met Woonpalet. HBZ geeft aan dat zij dit zeker doen en HBZ gaat dit een keer door een deskundige na laten kijken.

5. Jaarverslag 2011
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag.

6. Financieel jaarverslag
De heren Rikkers en Steenmeijer hadden zitting in de kascommissie.
De heer Rikkers heeft een aantal vragen bij de uitgaven die gedaan zijn. Bijv. de bonussen aan het bestuur aan het eind van het jaar. Hier wordt bij punt 10 op teruggekomen. De kosten voor PR activiteiten zijn gebruikt voor het versturen van brieven aan de huurders om het ledenbestand op te schonen. Ook hebben er een aantal advertenties in de krant gestaan.
Mevrouw Van Engelen vraagt waarom HBZ niet op de uitmarkt gaat staan. Zij had bijvoorbeeld zelf nog nooit van HBZ gehoord. Dit is wel overwogen door HBZ maar het grootste gedeelte van de bezoekers heeft geen huurwoning, er wordt gezocht naar een manier om de huurders te kunnen bereiken.
Mevrouw Van Hilten stelt de infomap van de gemeente voor. Dit is een punt op de actielijst van HBZ. Maar de mensen die je dan bereikt zijn naar verhouding maar een klein gedeelte van de huurders. De meeste mutaties zijn binnen Zeewolde.
Gevraagd wordt hoe je weet of je geregistreerd staat als lid. Hier wordt later op teruggekomen.
De bijdrage van Woonpalet is niet per lid, Woonpalet geeft een vergoeding per woning.

7. Begroting 2012
De heer Rikkers geeft aan dat de kosten in 2012 naar beneden moeten omdat de vergoeding van Woonpalet van € 10.000 naar € 9.000 gaat.
Verder zijn er geen vragen over de begroting.
8. Verslag kascommissie
De kascommissie is bij elkaar geweest en heeft de boekhouding goedgekeurd. Een ondertekend exemplaar van de goedkeuring laat de heer Roose zien.
De kascommissie bestond uit de heer Steenmeijer en de heer Rikkers.
De heer Steenmeijer is vanavond helaas verhinderd.
9. Benoeming nieuwe leden kascommissie
Voor 2012 willen de volgende kandidaten zitting nemen in de kascommissie:
de heer Steenmeijer en de heer Rikkers.
Omdat er geen andere kandidaten zijn zal de heer Rikkers voor het vierde jaar de kascontrole doen. De vergadering is hiermee akkoord.

10. Website Dick Roose is momenteel beheerder van de website en is bezig deze wat uitnodigender te maken. De naam zal van www.huurdersbelangenzeewolde.nl wijzigen in bv. www.hbz.com.
Komend jaar zal er meer informatie op de website gezet worden. Ook bijv. de onderwerpen die op de bestuursvergaderingen besproken worden.
De persoonlijke adressen zijn van de website gehaald. Alle correspondentie gaat naar info@huurdersbelangenzeewolde.nl. Alle post gaat via de postbus.

11. Rondvraag Mevrouw Wolthuis vraagt of alle post per e-mail verstuurd kan worden dat scheelt papier. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan. Mevrouw Van Hilten sluit zich hierbij aan.
Mevrouw Vonk wenst het bestuur succes het komende jaar.
Mevrouw Rikkers meldt dat zij bezig zijn om gelijkvloers te aan wonen en vraagt of zij dan opnieuw ingeschreven moeten worden bij Woonpalet. Dit moet inderdaad en dit moet ook elk jaar bevestigd worden.
De heer Rikkers vraagt hoe het zit met alle leden die niet aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering. De opkomst wordt steeds lager, dit is best zorgwekkend. En hoe komt het dat niet iedereen lid wil worden van HBZ?
De heer Houwers geeft aan dat het ledenaantal wel is gestegen doordat hij persoonlijk bij mensen langs is gegaan. Van Woonpalet krijgt HBZ de mutaties door. Veel mensen verwachten op een bepaalde manier hulp van HBZ, die HBZ niet kan geven. HBZ is geen klachtenbureau, en daardoor zijn mensen teleurgesteld. Mevrouw Van Engelen geeft aan dat mensen vergadermoe zijn en daarom niet naar vergaderingen komen.
Er volgt een discussie over de bomen. Deze mogen niet hoger zijn dan twee meter.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst.