Agenda Jaarvergadering

Agenda voor de Jaarvergadering van 18 april 2018
Plaats: The Lux, Raadhuisplein 19-20 – Aanvang: 20.00 uur

1. Opening.

2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde
2.1 Samenstelling bestuur
2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden:
Rene Zieltjes
Joyce van Haperen, Aftredend en herkiesbaar
2.3 Rooster van aftreden
Jan Zwaan in 2021
Ben Meijer in 2019
Maureen van de Hoef in 2020
Peter Cruijff in 2020

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Goedkeuring concept verslag van de Jaarvergadering van 12 april 2018.

5. Jaarverslag 2017

7. Verslag kascommissie over het jaar 2017

8. Financieel jaarverslag
Begroting 2018

9 Benoeming nieuwe leden kascommissie

Aansluitend:
Presentatie deelnemer ZeewoldeZon
Presentatie Woonpalet: Huurbeleid (huurverhoging) 2018
Agenda Jaarvergadering 18-04-2018